نوشته‌ها

بصری سازی کلان داده – یک روز معمولی از زندگی شهروندان

نمایش یک روز معمولی از زندگی افراد جامعه با بهره گیری از بصری سازی داده ها

زمان های خواب، بیداری، وعده های غذایی، رفت و برگشت به محل کار و زمان های استراحت و تفریح و …